Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai

Thông báo điều chỉnh lịch thi lại

10:16:00 25/07/2013

THÔNG BÁO

 

V/v điều chỉnh lịch thi lại môn

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 2

 

                                                  Kính gửi:        - Các Khoa, Bộ môn;

                                                                         - Các lớp sinh viên.      

 

     

Do một số giảng viên tham gia công tác tập huấn nên Bộ môn lý luận Chính trị và Pháp luật không tổ chức thi lại môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 2 theo đúng như lịch đã ban hành (10/08/2013) vì vậy thời gian thi lại của môn này sẽ chuyển sang 13h30 thứ 7 ngày 17/08/2013.

            Vậy phòng Quản lý đào tạo thông báo cho các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

 

 

 

TL. TRƯỞNG PHÒNG

P. TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Ràng